Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ke škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáka s pedagogickými pracovníky

1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole
Práva žáků:
Žáci mají právo:
- na vzdělávání a školské služby podle zákona 561/2004, ve znění pozdějších přepisů,
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

Povinnosti žáků:
Chování:
Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů všech pedagogických pracovníků a podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování. Musí se chovat tak, aby nenarušoval průběh vyučovací hodiny ani zásady vzájemného soužití, mravní normy společenského chování a dělal tak čest sobě i škole. Ve škole i mimo školu dbá všech pravidel hygieny a bezpečnosti své i spolužáků.

Docházka do školy:
Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.
Účast ve vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků, do školní družiny jsou pro zařazené žáky povinné.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Písemnou žádost o toto uvolnění musí žák předložit předem.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, na kterou žáka třídní učitel nebo ředitel školy uvolní, stanoví vnitřní režim školy (str. 21).

Povinnost chránit zdraví své i svých spolužáků:
Každý žák je povinen chránit zdraví své i zdraví spolužáků. Chová se a jedná tak, aby k poškození zdraví nemohlo dojít.


1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole
Práva zákonných zástupců:
Zákonní zástupci žáků mají právo:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte,
- volit a být voleni do školské rady,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,
- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
Povinnosti zákonných zástupců:
Zákonní zástupci mají povinnost:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
- informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
- oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

1.3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Pro zajištění nerušené výchovně vzdělávací práce se uskutečňují konzultace rodičů s učiteli a ředitelstvím školy jen po vzájemné domluvě.
Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Dbají, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí a jejich korespondence. Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami.
Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1. Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

Žáci z přilehlých obcí dojíždějící do Hanušovic se mohou dostavit do školy v době od 7:15 do 7:45 hodin.

Žáci z odpoledních vyučovacích skupin, laboratorních prací, kroužků budou vpuštěni do školní budovy pouze s vyučujícím učitelem.

V zimním období a v případě nepříznivého počasí ráno vpustí žáky dříve do budovy uklízečka ranní služby a žáci přejdou do místnosti ranní školní družiny.

Během vyučování žádný žák nesmí opustit školní budovu. Výjimku povoluje pouze ředitelství školy. Pokud má žák navštívit lékaře v době vyučování, musí zákonný zástupce požádat o jeho uvolnění předem s vědomím třídního učitele. Uvolnění z vyučování na jednu hodinu uděluje vyučující, na 1 den třídní učitel, na více dní ředitel školy prostřednictvím třídního učitele. O uvolnění žádají rodiče písemně nebo ústně, na více dní vždy písemně.

Nepřítomnost žáka musí být omluvena do 3 dnů. Po návratu žáka do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli žákovskou knížku s písemnou omluvou podepsanou rodiči nebo zákonným zástupcem. Při absenci kratší než je vyučování v jednom dni je možné omluvit žáka na daný formulář (nebo dle bodů zveřejněného formuláře), který je k dispozici buď u třídního učitele, na webových stránkách školy nebo v kanceláři (viz příloha č.1). Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

Žák je uvolněn z vyučování pouze na základě písemné žádosti rodičů. Tuto předává třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si mohou rovněž žáka vyzvednout (i tak bude vyžadována písemná žádost o uvolnění - viz formulář).
V případech absence přesahující 20 % zameškaných hodin, a nebo pokud dochází k opakovanému výskytu omluvenek od rodičů z nejasných důvodů, má škola právo vyžadovat omluvenku potvrzenou školním lékařem.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.


2.2 Budova školy

Budova školy se otevírá v 7.15 hod. Žáci nastupují do školy nejpozději 15 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se povinně přezují do vhodné obuvi. Každý žák si podepíše svou obuv a přezůvky. Z bezpečnostních důvodů není vhodná školní obuv s volnou patou. Šatnář na 1. stupni odpovídá za svěřený klíč od šatny. Šatnu odmyká, čeká, až se všichni přezují, šatnu uzamkne a poslední odchází. Na 2. stupni mají klíče od šatny všichni žáci třídy. V šatně žáci nesmí nechávat cenné věci a peníze. Je zakázáno přelézat stěny šaten. Výskyt a pohyb žáků v prostorách šaten během přestávek, vyučování, po ukončení vyučování a oběda (kromě doby nezbytně nutné na přezutí a oblečení) je zakázán.
Šatna se zamyká 5 min. před zahájením vyučování.

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7,45 hod. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích.

Hlavní přestávka začíná v 9.25 hod. a trvá 15 min., malé přestávky trvají 10 min. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu.
Na začátku každé přestávky si žáci uklidí své věci, které potřebovali v předcházející hodině, a ihned si připraví věci potřebné pro příští hodinu. Dveře učeben jsou o přestávce otevřeny a okna zavřena (mohou být otevřena pouze po dohodě s dozorujícím učitelem). Žáci mohou jít na chodbu nebo sedět ve třídě – je zakázáno sedat na parapety (z bezpečnostních důvodů).

Na chodbách a ve všech prostorách školy žáci nekřičí, nepískají a pohybují se přiměřeným tempem tak, aby neohrožovali bezpečnost svoji ani ostatních. Běhání, skákání ze schodů, ale i opírání se o zábradlí je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Přechod do jiných pater školní budovy je povolen jen v nezbytně nutných případech (omluvení absence, jednání s učiteli a rodiči, poradenská činnost, návštěva sourozence).

Má-li některá skupina nebo třída vyučování mimo svou kmenovou třídu, přecházejí žáci ukázněně a bez hluku. Na hřiště, do šaten a na oběd odcházejí žáci ze třídy v doprovodu učitele.

Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.

Žákům je zakázáno vstupovat bez vyzvání do ředitelny, sborovny, kabinetů a místností provozního personálu školy.

Žákům je zakázáno zdržovat se v prostoru před ředitelnou a kancelářemi, pokud k tomu nebyli vyzváni některým z pedagogů.

Po každé přestávce jsou žáci povinni odebrat se ihned na své místo ve třídě a při příchodu vyučujícího pozdravit povstáním. Povstáním žáci pozdraví každou dospělou osobu přicházející do třídy.
Pokud se žák z vážných důvodů nemohl připravit na vyučování, omluví se vyučujícímu učiteli ihned na počátku hodiny. Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony.

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
Zachovávají čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se chovají v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali pověst školy.

Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
Osobní problémy řeší žáci především se svým třídním učitelem. Žák je povinen hlásit třídnímu učiteli jakoukoliv změnu v osobních údajích písemně, prostřednictvím rodičů nebo zákonných zástupců.

Po skončení vyučování uklidí každý žák svou lavici a její okolí, položí židli na stolek a za doprovodu učitele opustí učebnu. Žáci odejdou do šaten a po přezutí ihned opustí budovu školy, nebo v případě odpoledního vyučování přejdou do určené třídy, kde pod pedagogickým dohledem stráví polední přestávku. Školu musí opustit jen na základě žádosti rodičů. V šatnách se nezdržují.

Na odpolední zájmové kroužky čekají žáci před školní budovou, odkud si je odvede vyučující učitel.

Na začátku školního roku je žákům vydávána žákovská knížka, která je úředním dokladem a nesmí se úmyslně poškodit. V případě její ztráty uhradí žák novou. Individuální zakoupení žákovské knížky v průběhu školního roku (náhrada za ztracenou) je možné jen po předložení žádanky podepsané třídním učitelem. Povinností žáka je nosit žákovskou knížku denně do školy. V omluvném listu žákovské knížky se musí uvádět všechny omluvy absencí trvajících déle než jeden den (více viz 2.2), včetně nepovinných předmětů.

V každé třídě je žákům na začátku školního roku umožněno zvolit žákovskou samosprávu, která pomáhá třídnímu učiteli organizovat život a činnosti třídního kolektivu a dbá na to, aby žáci plnili svěřené úkoly a povinnosti.
K povinnostem předsedy žákovské samosprávy nebo pověřené služby patří hlásit 5 minut po zvonění nepřítomnost vyučujícího učitele ředitelství školy.

Nalezené věci se odevzdávají p. hospodářce nebo do ředitelny.

Při ztrátě věci postupují žáci následovně:
- žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné - minulý týden se mi ztratilo…),
- pokus o dohledání věci,
- žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u p. hospodářky,
- hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka,
- oba vyplněné tiskopisy odevzdat u p. hospodářky,
- p. hospodářka zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu,
- vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení p. hospodářka založí.


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy a do traumatologického plánu.
Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:
- se školním řádem,
- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
- se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
- s postupem při úrazech,
- s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně, nebo před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled, a zaznamená do traumatologického plánu.

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:
- varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
- upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,
- informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,
- varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy (Minimální preventivní program) a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.


4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo hospodářce.

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

- Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
- Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
- Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je podle ŠVP Hanušovice vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
- Chování se nezahrnuje do klasifikace výsledků ve vyučovacích předmětech.
- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
- Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka
- V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednávají v pedagogické poradně.
- Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučování, se neklasifikují.
- Žák je hodnocen v souvislosti se stanovenými cíli sám se sebou, ne ve srovnání s ostatními.
- Přednost má pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení.
- Žáci jsou vedeni přes sebehodnocení a samokontrolu k dovednosti provést úkol nebo jeho část dokonale (bez chyby) a v přiměřeném čase.
- Je zařazována činnostní zpětná vazba, jejíž pomocí jsou zachyceny případné nedostatků žáků hned v zárodku.
- S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáka k většímu soustředění na plnění úkolu, k důslednější kontrole své práce, k sebepoznání svých schopností.
- Žáky hodnotíme nejprve při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak pracují.
- Pozitivně laděná průběžná hodnocení a prožité pocity úspěchu při činnostech motivují žáky k učení, posilují jejich sebedůvěru a vedou je k vnitřnímu uspokojení; tyto faktory mají pozitivní vliv na rozvoj klíčových kompetencí a na dobré osvojení si učiva.
- Směřujeme k tomu, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků zvládalo co nejvíce žáků učivo zcela bezpečně.
- O způsobech a kriteriích hodnocení informujeme žáky tak, aby věděli, co se po nich vyžaduje, co mají zvládnout, z čeho mají být zkoušeni.
- Ústní i písemné hodnocení, stejně jako slovní hodnocení a klasifikace, mají v 1. období základního vzdělávání funkci především výchovnou a motivační.1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole a na akcích školy

- klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě,
- kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období,
- při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná,
- škola hodnotí, klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou,
- nedostatky v chování žáků se projednávají na pedagogické radě,
- zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení

- sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků,
- sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků,
- chybu chápeme jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
- při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde,
- jak bude pokračovat dál.
- při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky,
- známky nejsou jediným zdrojem motivace,
- v jednotlivých učebních oblastech předem stanovujeme a žákům sdělujeme základní učební požadavky,
- jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit,
- žáky upozorňujeme, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem budeme hovořit,
- žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak vedeme žáky k bezchybnosti a poctivosti,
- žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění,
- využíváme zpětnou vazbu, abychom měli přehled o tom, co a jak žáci již zvládli,
- žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře ovládají; na základě takto provedeného sebehodnocení žáků následně přistupujeme k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností,
- používáme činnostní přístupy a metody učení, které umožňují žákům odhalovat chyby, hned je opravovat a brát si z nich poučení, a tím si uvědomit, co z probíraného učiva již ovládají,
- žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti,
- předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů různé obtížnosti a upřesňujeme, co požadujeme na výborné ohodnocení a co je hodnoceno již jako chvalitebně,
- k sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve tehdy, až je žák schopen uvědomit si, že probírané učivo ovládá,
- dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení.3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika včetně předem stanovených kriterií

3.1 Kriteria hodnocení

Kriteria hodnocení Rozsah znalostí a dovedností, hloubka porozumění Samostatnost při aplikaci získaných znalostí a dovedností Aktivita – plnění úkolů, vlastní iniciativa, kreativita, včasnost, formální úroveň
1výborně - plně dosáhl požadované úrovně školních výstupů- prokazuje maximální hloubku porozumění - pracuje zcela samostatně- chyb se dopouští jen výjimečně a sám je odstraňuje - při práci je vždy aktivní, iniciativní, úkoly plní včas a na náležité úrovni 100 – 90 %
2chvalitebně - dosáhl požadované úrovně školních výstupů- rozsah splnil s drobnými nedostatky- přes drobné nedostatky prokazuje porozumění - pracuje samostatně, občas s minimální pomocí učitele - při práci je aktivní, často iniciativní, úkoly plní převážně včas s drobnými formálními nedostatky 89 – 70 %
3dobře - dosáhl požadované úrovně školních výstupů- rozsah splnil s nedostatky nebo chybami - v porozumění má mezery - je schopen pracovat samostatně, ale potřebuje nasměrování, pomoc - aktivita se střídá s pasivitou, málokdy je iniciativní, některé úkoly plní s časovým prodlením a formálními nedostatky 69 – 45 %
4dostatečně - ještě dosáhl potřebné úrovně školních výstupů- rozsah splnil v minimálním rozsahu se závažnými chybami či nedostatky- má obtíže s porozuměním - potřebuje časté vedení, pomoc, málokdy je schopen pracovat samostatně - převažuje pasivita, není iniciativní, většinu úkolů plní s časovým prodlením a formálními nedostatky nebo je neplní 44 – 25 %
5nedostatečně - nedosáhl požadované úrovně školních výstupů- porozumění učivu chybí - potřebuje soustavné vedení a pomoc- nepracuje - je pasivní, není iniciativní, úkoly neplní nebo je plní minimálně, s velkými formálními nedostatky 24 – 0 %

3.2 Stupně hodnocení prospěchu

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

3.2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykovávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.

3.2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.

Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

3.2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

3.3 Stupně hodnocení chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použít klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré
b) 2 - uspokojivé
c) 3 - neuspokojivé

Kriteria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující :

Stupeň 1 – velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouštějí ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 – neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnosti školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

3.3.1 Hlavní zásady pro použití výchovných opatření – kázeňské přestupky

1. Při porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole a na školních akcích bude žák podle závažnosti činu hodnocen:
důtkou ředitele školy - třetím stupněm z chování

2. Při porušení zákazu projevu rasismu, šikanování, xenofobie a netolerance vůči jakékoli odlišnosti žáka (zdravotní postižení, prospěch, náboženství, jiné oblečení, společenské postavení rodiny, atd.) podle závažnosti činu hodnocen:
důtkou ředitele školy - třetím stupněm z chování

3. Při porušení zákazu nošení předmětů nesouvisejících s výukou (zápalky, zapalovače, zábavná pyrotechnika) bude žák podle závažnosti činu hodnocen:
důtkou třídního učitele - třetím stupněm z chování

4. Při porušení zákazu nošení předmětů nesouvisejících s výukou (sečné a bodné předměty, střelné zbraně) bude žák hodnocen:
třetím stupněm z chování

5. Při porušení zákazu používání mobilních telefonů ve výuce (volání a posílání SMS zpráv) a používání soukromé audiotechniky (MP3 apod.) bude po opakovaném neuposlechnutí zákazu žák hodnocen:
důtkou ředitele školy - třetím stupněm z chování

6. Při úmyslném ničení školního majetku uhradí žák na základě dohody mezi vedením školy a rodiči způsobenou škodu nebo bude podle závažnosti činu hodnocen:
důtkou ředitele školy - třetím stupněm z chování

7. Při neomluvené absenci do 7 vyučovacích hodin bude žák hodnocen důtkou ředitele školy, do 14 hodin neomluvené absence druhým stupněm z chování, od 15 hodin neomluvené absence třetím stupněm z chování.

8. Neodložení piercingů a dalších šperků v hodinách tělesné výchovy a v pracovních činnostech bude bráno jako porušení školního řádu a bude po opakovaném neuposlechnutí zákazu hodnoceno:
důtkou třídního učitele - druhým stupněm z chování

9. Porušování několika zákazů současně nebo postupně znamená vždy hodnocení vyšším stupněm výchovného opatření.

3.3.1 Hlavní zásady pro použití výchovných opatření – pochvaly

1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících a po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, reprezentaci školy v okresních, krajských či celostátních soutěžích a olympiádách.

2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby a po projednání na pedagogické radě udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, dlouhodobou úspěšnou práci, záchranu lidského života, zamezení páchání trestné činnosti a páchání sociálně–patologických jevů.

3. Udělování pochval a jiných ocenění se zapisuje na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

4. Výchovná opatření jsou udělována jedenkrát za čtvrtletí.

5. Udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky včetně odůvodnění oznámí neprodleně a prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci ředitel školy nebo třídní učitel.

6. Udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí či důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií.

- slovní hodnocení využíváme tam, kde jsou do plánu školy zařazeny aktivity směřující k rozvoji individuálních vlastností a schopností žáků, zaměřené na samostatné řešení problémů, na rozvoj jejich individuálních postojů, kreativitu apod., tedy kdy výsledky práce žáků není možné zařadit do pěti stupňů klasifikační stupnice,
- používáme jednotná kriteria, se kterými jsou rodiče seznámeni na začátku hodnoceného období,
- snažíme se poskytovat citlivě informaci žákovi i jeho rodičům o míře školních úspěchů, o okolnostech vedoucích k jejich dosažení i jejich chování, nabízíme i možnosti, jakým způsobem případné problémy řešit nebo dosahovat ještě lepších výsledků,
- o slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě,
- třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů provede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce,
- je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání,
- u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka,
- výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího vývoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení.

5.1 Prospěch

Ovládnutí obsahu předepsaného učiva

1 - výborný ovládá bezpečně
2 - chvalitebný ovládá
3 - dobrý v podstatě ovládá
4 - dostatečný ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný neovládá

Úroveň myšlení

1 - výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 - chvalitebný uvažuje celkem samostatně
3 - dobrý menší samostatnost v myšlení
4 - dostatečný nesamostatnost myšlení
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 - výborný výstižné a poměrně přesné
2 - chvalitebný celkem výstižné
3 - dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 - výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 - chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

Píle a zájem o učení

1 - výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 - chvalitebný učí se svědomitě
3 - dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 - dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnosti školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
3 – neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

- soustavným diagnostickým pozorováním,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), diagnostickými testy,
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory s žákem a zákonnými zástupci žáka.

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetě. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisu do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.

- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích.
- O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do formuláře na nástěnce ve sborovně. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
- Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
- Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
- Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat. - tzn. celý rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.

4. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
- žáci nemusí dopisovat do sešitu látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací,
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit i to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.

5. Třídní učitel (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7. 1 Komisionální zkouška

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání.

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

5. Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy, za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím orgánem.

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7. 2. Opravná zkouška

1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů.
2. Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

3. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

4. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

5. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí.

6. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne ..................opravnou zkoušku z předmětu.................s prospěchem................ .


Nedostavením se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch z předmětu..................zůstává nedostatečný.


8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.9. Závěrečná ustanovení

Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.Vnitřní režim školy

Pro žáky

Příprava na vyučování
- žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu;
- po 1. zvonění zbytečně neopouští třídu;
- při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou;
- žák plní zadané domácí úkoly;
- nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu;
- pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost vedení školy.
Vyučování
- žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování;
- dbá pokynů vyučujícího;
- po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího;
- v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.
Žákovská knížka
- je úředním dokladem a nesmí se úmyslně poškodit. V případě její ztráty uhradí žák novou. Individuální zakoupení žákovské knížky v průběhu školního roku (náhrada za ztracenou) je možné jen po předložení žádanky podepsané třídním učitelem;
- povinností žáka je nosit žákovskou knížku denně do školy;
- v omluvném listu žákovské knížky se musí uvádět všechny omluvy absencí včetně nepovinných předmětů (nenosit omluvenky na lístečcích);
Přestávky
- po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci;
- uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny;
- na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí, a poté se řadí k odchodu;
- o přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí;
- do sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele;
- žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje kázeňským postihům.
Odchod ze školy, chování v jídelně
- učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatnách a na chodbách se žáci chovají ukázněně;
- v šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci;
- za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají příslušné vychovatelce;
- žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vyučujícího;
- žák je povinen prokázat se platnou čipovou kartou nebo čipem;
- v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo;
- při jídle dodržují zásady slušného stolování;
- po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle;
- žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd pouze v doprovodu svých vychovatelek;
- tašky a oděv nechávají žáci po dobu oběda v šatnách;
- aby nedocházelo ke ztrátám, střídají se dvojice žáků (šatnáři) po dobu oběda v dozoru nad svěřenou šatnou;
- v případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím upozornění rodičů vyloučen ze stravování na 2 dny, nedojde-li k nápravě, může být vyloučen trvale.
Okolí školy
- žáci dbají na čistotu okolí školy;
- papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň;
- k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné plochy.
Třídní služby
- první den školního roku určí třídní učitel služby tak, aby bylo zajištěno bezchybné fungování třídy, šatny;
- třídní knihu má na starosti dvojice žáků, která přenáší TK do odborných pracoven a kontroluje, zda je v TK zapsáno;
- šatnáři odpovídají za pořádek v šatně a za její uzamčení, o polední přestávce se pravidelně vystřídají na oběd a dozor;
- třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, čistotu třídy a kontrolu stavu třídy před odchodem (zpravidla se určuje na 1 týden);
- pomůcky po celý rok připravují žáci určení vyučujícími v jednotlivých předmětech.

Konzultace rodičů s učiteli a ředitelstvím školy:
Pro zajištění nerušené výchovně vzdělávací práce se uskutečňují konzultace rodičů s učiteli a ředitelstvím školy po vzájemné domluvě.