Školní desatero

1. Každý žák má právo na klidné pracovní prostředí. Svým jednáním a chováním je rovněž povinný toto prostředí spoluvytvářet.
2. Každý žák má právo, aby jeho osobní vlastnictví bylo respektováno. Sám je povinný respektovat toto právo ve vztahu k veřejnému a školnímu vlastnictví i k vlastnictví druhého.
3. Každý žák má právo vědět, co se od něj očekává. Je povinen zeptat se na to, co mu není srozumitelné.
4. Každý žák má právo na zdvořilé, slušné a čestné jednání. Sám je povinný chovat se ke všem zdvořile, slušně a čestně.
5. Každý žák má právo na hodnocení školního dění. Jeho kritika nesmí být anonymní, musí respektovat etické normy, adresnost a konstruktivnost.
6. Každý žák má právo zúčastnit se akcí, které jsou školou pro žáky pořádány. Sám musí napomáhat zdárnému průběhu těchto akcí podle svých možností a schopností.
7. Každý žák má právo požádat učitele o konzultaci a ta by měla být žákovi na základě vzájemné dohody poskytnuta.
8. Každý žák má právo na objektivní, jasné a zdůvodněné hodnocení své práce.
9. Každý žák má právo na respektování svého soukromí. Je povinen respektovat soukromí ostatních žáků i učitelů.
10. S chováním žáka základní školy se neslučují projevy vyjádřené následujícími zákazy. Tímto školním řádem je proto stanoven:
a) zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole a na školních akcích;
b) zákaz projevů rasismu, šikanování, xenofobie, netolerance vůči jakékoli odlišnosti žáka (zdravotní postižení, prospěch, náboženství, jiné oblečení, společenské postavení rodiny, atd.);
c) zákaz nošení předmětů nesouvisejících s výukou (zápalky, zapalovače, zábavná pyrotechnika, sečné a bodné předměty, střelné zbraně);
d) zákaz používání mobilních telefonů ve výuce (volání a posílání SMS zpráv), jen v nejnutnějších případech (zdravotní potíže, rodinné záležitosti) řešit o přestávkách s třídním učitelem, v hodinách s daným vyučujícím. Během vyučování musí mít žáci mobilní telefony vypnuté;
e) zákaz používání soukromé audiotechniky (MP3 apod.) ve výuce, případě ztráty škola nepřebírá hmotnou zodpovědnost;
f) z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví je žák povinen před zahájením hodiny tělesné výchovy a pracovních činností odložit piercing a další šperky, hodinky, řetízky, apod.